Prijedorputevi a.d. Prijedor saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Prijedorputevi a.d. Prijedor

„PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor
Broj: 01-345-4181/20
Datum: 06.11.2020. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim Društvima, kao i člana 67. Statuta „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je, na svojoj sjednici održanoj 06.11.2020. godine, donio odluku da

SAZIVA
I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Prva (I) vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva "Prijedorputevi" a.d. Prijedor održaće se dana 25.11.2020. godine u sjedištu društva u Prijedoru, ulica 27. juna broj 17, sa početkom u 12:00 časova.
Za vanrednu sjednicu skupštine utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XX redovne Skupštine akcionara Društva održane 12.11.2019. godine
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, uz plaćanje primjerene novčane naknade

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvari lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.11.2020. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje naredni dan, odnosno 26.11.2020. godine sa istim dnevnim redom sa početkom u 1200 časova. Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), otkupilac Dragan (Uroš) Čorokalo, podnio zahtjev za otkup akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,82 KM za jednu akciju.
Materijali sa dnevnim redom i materijali u skladu sa članom 438b. tačka 4, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva na adresi 27. juna broj 17, 79000 Prijedor, Republika Srpska, BiH, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Saziv za vanrednu Skupštinu akcionara objavljen je u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i na sajtu Banjalučke berze.


Predsjednik Upravnog odbora:
Janjić Mile, dipl. ekonomista, s.r.

 Prečice: PDPT