Progres a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Progres a.d. Doboj

KOMUNALNO PREDUZEĆE „PROGRES" AD DOBOJ
Ul. Karađorđeva br. 10 Doboj
tel. 053/241-844 , PIB 400006070003
e-mail: progresdoboj@gmail.com

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. tačka 6. Statuta, Upravni odbor KP „ Progres" AD Doboj Odlukom br. 636/19

SAZIVA

Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „Progres" a.d. Doboj za dan 19.06.2020. godine (petak) sa početkom u 08.00 časova u restoranu Društva u ulici Kralja Petra I.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaj za 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaj za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO za 2019. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru internog revizora i izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu;

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se u 11.00 časova isti dan, sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi KP „Progres" a.d. Doboj u ulici Karađorđevoj br. 10 u kancelariji pravne službe.

Napomena: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, shodno članu 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra HOV 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 Prečice: PRGS