Galax - niskogradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DD "Galax - niskogradnja" BRČKO
Broj: 80/19
Dana: 24.5.2019. god.

Na osnovu člana 224 stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta DD "Galax - niskogradnja" Brčko direktor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENjE
SAZIVU SKUPŠTINE "Galax - niskogradnja" DD BRČKO


Skupština dioničara "Galax - niskogradnja" d.d. Brčko biće održana dana, 28.6.2018. godine, sa početkom u 15 sati u prostorijama d.d. "Galax - niskogradnja" Brčko. ul. Bosne Srebrne br.30.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2018. g.
4. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2018. g.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. g.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dna objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Direktor

Krunić ŽeljkoPrečice: GNG9