Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica saziva 12. redovnu skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i kanalizacija a.d. Vlasenica

„Vodovod i kanalizacija"a.d.
VLASENICA
Broj: 346-7/18
Datum: 18.09.2018.godine

Na osnovu člana 272.3akona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske",broj: 127/08, 58/09 i 100/11) , člana 7.3akona o javni.m preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske",broj: 75/04 i 78/11) i člana 26.Statuta društva „Vodovod i kanalizacija" a.d. Vlasenica, Nadzorni odbor nasjednici održanoj 12.07.2018.godine

SAZIVA

XII redovnu sjednica Skupštine akcionara „Vodovod i kanalizacija" a.d. Vlasenica koja će se održati u prostorijama preduzeća dana 30.10.2018. godine (utorak), sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg
2. Izbor radnih tjela
a) zapisničar
b) komisija za glasanje
c) dva ovjerivača Zapisnika
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 10.07.2017.godine
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2017.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja i Izvještaja o poslovanju preduzeća za
2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Vodovod i kanalizacija" a.d. Vlasenica za 2017.godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Vadovod i kanalizacija" a.d. Vlasenica za 2018. Godinu
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Vodovod i kanalizacija" a.d. Vlasenica za period 2018-2020.godina
11. Donošenjenje Odluke o ispravci greške u kat.operatu
12. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti u postupku utvrđiva prava vlaeništva na gradskom građevinskom zemljištu
13. Tekuća pitanja

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.10.2018-godine.

Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizičha lica da lično ili pugem punomoćnika, odiosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Punomoć akcionara fizičkih lica mora biti ovjerena od starne suda ili opštinskog organa uprave, a ako punomoć daje akcionar pravno lice, onda se ovjerava potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 časova.

U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u roku od 15 dana, odnosno 13.12.2018.godine (srijeda) u 12.00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

v.d. Predsjednik Nadzornog odbora

Jelna Pepić, dipl.ek.

 Prečice: VDKN