Galax - niskogradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DD "GALAX-NISKOGRADNJA" BRČKO
Broj: 81/18
Dana: 11.6.2018. god.

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta DD " GALAX - NISKOGRADNJA " Brčko direktor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVU SKUPŠTINE " GALAX-NISKOGRADNJA " DD BRČKO

Skupština dioničara " GALAX-NISKOGRADNJA " d.d. Brčko održaće se dana, 18.7.2018. g. sa početkom u 15 sati u prostorijama d.d. " GALAX-NISKOGRADNJA " Brčko, ul. Bosne Srebrne br.30.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
4. Izvještaj o poslovanju Društva za 2017. g.
5. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2017. g
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. g.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem Skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Direktor
Predrag Dušanić

 Prečice: GNG9