Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Veterinarska stanica a.d. Banja Luka
Broj: 104./18
Dana: 28.5.2018. god.

Na osnovučlana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banjaluka Upravni odbor je na sjednici održanoj 28.5.2018. godine donio

ODLUKU
O sazivanju dvadesete redovne Skupštine akcionara

Skupština će se biti držana 29.6.2018. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banjaluka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 13 časova.
Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2017. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2017. g.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. g.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka i
9. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10. dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se biti održana 29.6.2018. godine u istim prostorijama u 15 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7.30 do 15 časova.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko, dipl. vet

 Prečice: VSBL