Jedinstvo GP a.d. Gradiška saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GP "JEDINSTVO" a.d. GRADIŠKA
Broj: 10/2017
Dana: 29.12.2017. godine

Na osnovu odredbe člana 304. stav 1. t. v) i g), čl. 267. i čl. 272. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 20. Statuta GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška i Odluke broj 09/2017 od 29.12.2017. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

Sedamnaestu (XVII) godišnju sjednipu Skupštine akcionara GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška, koja će se održati u sjedištu društva u Gradišci, ul. Patrijarha Gavrila Dožića br. 56, dana 9.2.2018. godine (petak ), sa početkom u 12 časova.

Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i radnih tijela:
- Zapisničara,
- Komisije za glasanje,
- Ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI godišnje sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2016.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2016. godinu,
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2016. godine,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu.
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška,
9. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a to je stanje na dan 30.1.2018. godine
Akcionari mogu glasati lično i putem punomoćnika. Svaka punomoć mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid i preuzeti u sjedištu društva (Pravna služba) u Gradišci, ul. P. G. Dožića broj 56., radnim danom u vremenu od 8 do 15 časova.

UPRAVNI ODVOR

 Prečice: JDNS