Lisina a.d. Šipovo saziva 20. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Lisina a.d. Šipovo

K.P. ˝LISINA˝ A.D. Š I P O V O
Ul. Nikole Tesle br. 31

Tel./fax 050/371-170
E-mail: kp.lisina.a.d@gmail.com
Broj: 01-010/17
Datum: 07.07.2017. godine

Na osnovu člana 29. Statuta K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo, Nadzorni odbor na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2017. godine donio je odluku kojom


S A Z I V A
XX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo koja će se održati dana 24.07.2017. godine sa početkom u 12ºº časova u prostorijama Preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika).
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa prethodne XIX sjednice Skupštine Akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora Preduzeća za maj i jun 2017. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova privrmenog Nadzornog odbora Preduzeća.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća.
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.
8. Razmatranje i donošenje novog Statuta Preduzeća.
9. Upoznavanje i razmatranje tekućeg stanja u Preduzeću.

NAPOMENA:
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 27.07.2017. godine sa početkom u 12ºº časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara za emitenta K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo sa stanjem na dan 14.07.2017. godine, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju punomoć ovjerenu od strane nadležnog organa, koji svoje učešće prijave najmanje dva dana prije zasjedanja Skupštine.
Materijali za Skupštinu se mogu preuzeti u Preduzeću.

Predsjednik privremenog Nadzornog odbora
Njegoslav Jović s.r.

 Prečice: LSNA