Galax - niskogradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DD „GALAX-NISKOGRADNJA" BRČKO
Broj: 59/17
Datum: 29.05.2017.

Na osnovu člana 224. stava 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta DD „GALAX-NISKOGRADNJA" Brčko, direktor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVU SKUPŠTINE „GALAX-NISKOGRADNJA" DD Brčko

Skupština dioničara " GALAX-NISKOGRADNJA " d.d. Brčko održaće se dana 6.7.2017. g. sa početkom u 15 časova u prostorijama d.d. " GALAX-NISKOGRADNJA " Brčko, ul. Bosne Srebrne br. 30.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2016. g.
4. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2016. g.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. g.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može ostvariti lično ili pugem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390. Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Direktor
Predrag Dušanić

 

 Prečice: GNG9