Lisina a.d. Šipovo saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Lisina a.d. Šipovo

K.P. ˝LISINA˝ A.D. Š I P O V O
Ul. Nikole Tesle br. 31

Tel./fax 050/371-170
E-mail: kp.lisina.a.d@gmail.com
Broj: 02-298/17
Datum: 27.03.2017. godine


Na osnovu člana 29. Statuta K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo, Nadzorni odbor na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 22.03.2017. godine donio je odluku kojom

S A Z I V A
Devetnaestu godišnju sjednicu Skupštine akcionara K.P. ˝Lisina˝ A.D. Šipovo koja će se održati dana 28.04.2017. godine sa početkom u 12ºº časova u prostorijama Društva.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika).
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa prethodne osamnaeste sjednice Skupštine Akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za poslovnu 2016. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva.
8. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora.
9. Razatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva.
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora K.P. „Lisina" A.D. Šipovo.
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora K.P. „Lisina" A.D. Šipovo.
12. Prijedlog Odluke o formiranju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora K.P. „Lisina" A.D. Šipovo.
13. Razmatranje izvještaja Nezavisnog revizora za 2015. i 2016. godinu.
14. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017.godinu.
15. Upoznavanje Skupštine akcionara o novom Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.
16. Razno.
NAPOMENA:
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 29.04.2017. godine sa početkom u 12ºº časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara za emitenta KP ˝Lisina˝ AD Šipovo sa stanjem na dan 18.04.2017. godine, odnosno njihovi punomoćnici koji posjeduju punomoć ovjerenu od strane nadležnog organa, koji svoje učešće prijave najmanje dva dana prije zasjedanja Skupštine.
Materijali za Skupštinu se mogu dobiti u preduzeću.

PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA
Bošnjak Mile s.r.

 Prečice: LSNA