Jedinstvo GP a.d. Gradiška saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GP "JEDINSTVO" a.d. GRADIŠKA
Broj: 12/2016
Dana: 2.11.2016. godine

Na osnovu odredbe člana 304. stav 1. t. v) i g), čl. 267. i čl. 272. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 20. Statuta GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška i Odluke broj 11/2016 od 2.11.2016. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

Sedamnaestu (XVII) godišnju sjednicu Skupštine akcionara GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška, koja će se održati u Banjaluci, Trg Republike Srpske broj 8, XII sprat, sala za sastanke broj 13, dana 9.12.2016. godine (petak), sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i radnih tijela:
- Zapisničara,
- Komisije za glasanje,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2.Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI godišnje sjednice Skupštine održane 12.11.2015.godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2015.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora za 2015. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine,
8. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a to je stanje na dan 29.11.2016.godine.
Akcionari mogu glasati lično i putem punomoćnika. Punomoć mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid u sjedištu društva (Pravna služba) u Gradišci, ul. P. G. Dožića broj 56., radnim danom u vremenu od 8 do 15 časova.

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: JDNS