Naš dom a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Naš dom" a.d. Banjaluka
Broj: /16
Datum: 17.10.2016.

Na osnovu čl. 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Upravni odbor "Naš dom" a.d. Banjaluka (Društvo)

SAZIVA
Prvu vanrednu Skupštinu akcionara koja će se održati dana 4.11.2016. godine u 12 časova u prostorijama Društva u Ul. Grčka 4, Banjaluka

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje),
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva sa šiframa djelatnosti,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva,
5. Donošenje Odluke o razrješenju postojećih članova Upravnog odbora Društva,
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu,
8. Informacija o imovinskom i poslovnom statusu Društva, te donošenje zaključaka po istom.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 25.10.2016. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13 časova sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, ulica Grčka 4, Banjaluka, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

 Prečice: NSDM