Banka Srpske a.d. Banja Luka - Drugo obavještenje povjeriocima

Izvor:  Glas Srpske

Banka Srpske - u likvidaciji

Datum: 9.6.2016. godine
Broj: L01-489/2016

 

Na osnovu člana 117. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/03, 74/04, 116/11, 5/12, i 59/13), likvidacioni upravnik Banke Srpske a.d. Banja Luka - u likvidaciji daje sljedeće

DRUGO OBAVJEŠTENJE


Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 01-504-2/16 od 10.5.2016. godine pokrenut je postupak likvidacije u Banci Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Pozivaju se povjerioci da svoja potraživanja prema Banci prijave do 13.7.2016. godine.

Prijave je potrebno prijaviti likvidacionom upravniku na adresu Aleja Svetog Save br. 61, 78000 Banja Luka.

Povjerioci su dužni prijave svojih potraživanja dostaviti u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Obrazac za prijavu potraživanja može se preuzeti na web stranici www.bankasrpske.ba.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema Banci da ih bez odlaganja izvrše.


Likvidacioni upravnik
Petar Mićić

 Prečice: BLKB