Galax - niskogradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DD "GALAX-NISKOGRADNJA" BRČKO
Broj: 61/16
Dana: 25.5.2016. god.

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta DD "GALAX-NISKOGRADNJA" Brčko direktor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVU SKUPŠTINE "GALAX-NISKOGRADNJA" DD BRČKO

Skupština dioničara "GALAX-NISKOGRADNJA" d.d. Brčko održaće se dana 29.6.2016. g. sa početkom u 15 sati u prostorijama d.d. "GALAX-NISKOGRADNJA" Brčko, ul. Bosne Srebrne br.30.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. g.
4. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2015. g
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. g.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Direktor

 Prečice: GNG9