Banka Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje

Izvor:  Glas Srpske

BankaSrpske
- u likvidaciji -

Datum: 11.5.2016. godine
Broj: L01-10/2016

Na osnovu člana 117. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 i 59/13), likvidacioni upravnik Banke Srpske a.d. Banjaluka - u likvidaciji daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 01-504-2/16 od 10.5.2016. godine pokrenut je postupak likvidacije u Banci Srpske a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka).

Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, prijave svoja potraživanja prema Banci, likvidacionom upravniku, Aleja Svetog Save 61 Banjaluka.

Povjerioci su dužni prijave svojih potraživanja dostaviti u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Obrazac za prijavu potraživanja može se preuzeti na WEB stranici: www.bankasrpske.ba

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema Banci da ih bez odlaganja izvrše.

 

Likvidacioni upravnik
Petar Mićić

 Prečice: BLKB