Banka Srpske a.d. Banja Luka - Rješenje o oduzimanju dozvole za rad

Izvor:  Agencija za bankarstvo RS

AGENCIJA ZA BANKARSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
BANJALUKA
Broj: 03-614/2016
Dana, 27.4.2016. god.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske, po službenoj dužnosti u upravnoj stvari oduzimanja dozvole za rad Banke Srpske a.d. Banjaluka - u privremenoj upravi, a na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. i 7. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13), člana 5. stav 1. tačka v. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 6. stav 1. tačka a. i člana 20. stav 3. tačka a. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 95/13) i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07 i 50/10), donosi

Rješenje

1. Agencija za bankarstvo Republike Srpske ODUZIMA dozvolu za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka - u privremenoj upravi, sa sjedištem u Banjaluci, Aleja Svetog Save broj 61, izdate Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj 051-1791-6/99, od 6.3.2000. godine.
2. Dozvola za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka - u privremenoj upravi, oduzima se danom konačnosti ovog Rješenja.
3. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske a.d. Banjaluka - u privremenoj upravi, objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", po nastupanju konačnosti ovog Rješenja.
4. Od dana oduzimanja dozvole za rad, Banci Srpske a.d. Banjaluka - u privremenoj upravi se zabranjuje da se bavi bankarskim djelatnostima iz člana 87. Zakona o bankama Republike Srpske.
5. Protiv ovog Rješenja može se uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije u roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.


Po ovlašćenju direktora Slavice Injac
Zamjenik direktora
Dragan Serdar

 


Prilog:
banka srpske.pdf   525 KB - Latinica

Prečice: BLKB