Jedinstvo GP a.d. Gradiška saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GP "JEDINSTVO" a.d. GRADIŠKA
Broj: 09/2015
Dana: 8.10.2015. godine

Na osnovu odredbe člana 304. stav 1.t. v) i g), čl. 267. i čl. 272. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 20. Statuta GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška i Odluke broj 08/2015 od 8.10.2015. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

Šesnaestu (XVI) godišnju sjednicu Skupštine akcionara GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška, koja će se održati u sjedištu društva u Gradišci, ul. Patrijarha Gavrila Dožića br. 56, dana 12.11.2015. godine (četvrtak), sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i radnih tijela:
- Zapisničara,
- Komisije za glasanje,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV godišnje sjednice Skupštine održane 30.12.2014. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2014.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Drugltva za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2014. godine,
8. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu.
9. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora,
10. Donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija na otkupioca "Integral inženjering" a.d. Laktaši.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a to je stanje na dan
2.11.2015. godine
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa odredbom člana 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), otkupilac-INTEGRAL INŽENJERING AD Laktaši, Omladinska ulica br. 44, 78250 Laktaši, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,31 KM za jednu akciju. Akcionari mogu glasati lično i putem punomoćnika. Svaka punomoć mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid i preuzeti u sjedištu društva (Pravna služba) u Gradišci, ul. P. G. Dožića broj 56., radnim danom u vremenu od 8 do 15 časova.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: JDNS