Zadružna trgovina PPP a.d. Mrkonjić Grad saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PPD "Zadružna trgovina" a.d. Mrkonjić Grad
Sime Šolaje 18, 70260 Mrkonjić Grad
Broj: 01-126/2015
Dana: 9.6.2015. godine

Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o Privrednim Društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i članom 32. Statuta Prometnog poljoprivrednog društva "Zadružna trgovina" a.d. Mrkonjić Grad (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 7.6.2015. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

16. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 13.7.2015. godine u prostorijama Društva, sa početkom u 12 časova, za koju predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (3 člana komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika),
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa 15. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2014 godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2014. god.
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu,
9. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 4.7.2015. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine). Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Potpis davaoca punomoći fizičkog lica mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13 časova.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 časova u prostorijama Društva.

Upravni odbor

 Prečice: ZTRG