Bobar banka a.d. Bijeljina - u likvidaciji - Drugo obavještenje povjeriocima

Izvor:  Glas Srpske

Bobar banka a.d. Bijeljina
- U LIKVIDACIJI -
Njegoševa br. 1, 76300 Bijeljina

Na osnovu člana 117. Zakona o bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/03, 74/04, 116/11, 52/12 i 59/13), likvidacioni upravnik Bobar banke a.d. Bijeljina - u likvidaciji daje sljedeće

DRUGO OBAVJEŠTENJE POVJERIOCIMA

Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03-1473/2014 od 23.12.2014. godine pokrenut je likvidacioni postupak u Bobar banci a.d. Bijeljina.

Dana 29.12.2014. godine, u skladu sa članom 117. Zakona o bankama RS objavljeno je obavještenje povjeriocima, kojim su pozvani da prijave svoja potraživanja, u roku od 60 dana od dana objavljivanja istog.

Ovim obavještenjem se ponovo pozivaju povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja prvog obavještenja (60 dana od 29.12.2014. godine, odnosno zaključno sa 27.2.2015. godine), prijave svoja potraživanja prema Bobar banci, likvidacionom upravniku, u Bijeljini ulica Njegoševa br.1.

Povjerioci su dužni prijave svojih potraživanja dostaviti likvidacionom upravniku u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema likvidacionom dužniku Bobar banci, da ih bez odlaganja izvrše.

Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja određuje se za petak (DAN) i 20.3.2015. (DATUM) u 10 časova u Bijeljini, ulica Patrijarha Pavle br. 1. (Centar za kulturu).

  Likvidacioni upravnik
Savo Ševaljević

 Prečice: BBRB