Vartes a.d. Previja Ribnik saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Press

„VARTES" a.d. Previja-RIBNIK

Na osnovu člana 52 Statuta „Vartes" a.d. Previja i člana 304 pod g. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09 i 100/11), Upravni odbor na sjednici održanoj 08.08.2013 godine donosi odluku:

SAZIVA

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva „Vartes" AD Previja, Ribnik koja će se održati 16.09.2013 godine u 13 časova u prostorijama društva u Previji-Ribnik.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela: Predsjednik, zapisničar, komisija i ovjerivači
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje odluke o zabilježbi prvenstvenog reda ili hipoteke nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 371, k.č. broj parcele 364/5, poslovna zgrada u privredi 2511m2, a prema povjeriocima „Vartes" a.d. Previja, Ribnik a u korist MF banke za obezbjeđenje potraživanja „Dalkar" d.o.o.
4. Razmatranje i donošenje odluke o regulisanju međusobnih potraživanja i dugovanja u društvu „Vartes" a.d. Previja, Ribnik.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće održana istog dana u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova u upravi društva u Previji bb, Ribnik.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrže podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice SkupŠtine akcionara, tj. na dan 06.09.2013 godine.


Predsjednik Upravnog odbora

 Prečice: VRTS