Vartes a.d. Previja Ribnik saziva 2. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nezavisne novine

"Vartes" a.d. Previja, Ribnik

Na osnovu člana 52 Statuta "Vartes" a.d. Previja i člana 304 pod g. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09. i 100/11), Upravni odbor na sjednici održanoj 25.01.2013. godine donosi odluku:

SAZIVA

drugu redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva " Vartes" AD Previja, Ribnik kojaće se održati 01.03.2013. godine u 13 časova u prostorijama Društva u Previji, Ribnik

DNEVNI RED

  1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija i ovjerivači
  2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara
  3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu
  4. Razmatranje i donošenje odluke o regulisanju međusobnih potraživanja i dugovanja u Društvu "Vartes" a.d. Previja, Ribnik.
  5. Razmatranje i donošenje odluke o zabilježbi prvenstvenog reda ili hipoteke nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 371, k.č. broj parcele 364/5, a prema povjeriocima "Vartes" a.d. Pievija, Ribnik.
  6. Razno

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće održana istog dana u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova u upravi Društva u Previji bb, Ribnik.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 21.022013. godine.

Predsjednik Upravnog odbora

 Prečice: VRTS