Ukras a.d. Doboj saziva 5. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Ukras a.d. Doboj

A.D."UKRAS" DOBOJ

Broj:1-1/12
Datum,15.08.2012.godine


Na osnovu člana 61. Statuta A.D."Ukras" Doboj Upravni odbor Društva objavljuje


POZIV
ZA V REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština će se održati 20.09.2012 godine (četvrtak) sa početkom u 13,oo časova u prostorijama Društva u Doboju u ulici Kolubarska broj 29.

Za Skupštinu se predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za redovnu sjednicu Skupštine akcionara A.D. „Ukras" Doboj
a)Predsjednik Skupštine
b)Komisija za glasanje
c)Zapisničar i ovjerivač zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta A.D."Ukras" Doboj (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti) .
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2009,2010,2011.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2009,2010,2011.godinu.
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
8. Donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog odbora.
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora između Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u A.D. „Ukras" Doboj.
10. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.
11. Utvrđivanje Poslovne politike Društva za 2012 godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana sa početkom u 15 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana odrzavanja Skupštine i to na dan 10.09.1012 godine.
Obavještavaju se akcionari sa u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara.
Uvid u materijale za Skupštinu moze se izvršiti u sjedištu društva.

 

DIREKTOR DRUŠTVA

 Prečice: UKRD