Ukras a.d. Doboj saziva 5. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Ukras a.d. Doboj

AD"UKRAS"DOBOJ

Na osnovu clana 61 Statuta AD"UKRAS"Doboj direktor drustva objavljuje


POZIV
ZA V REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA

Skupstina ce se odrzati 29.6.2012 godine(petak) sa pocetkom u 12  casova u prostorijama Drustva u Doboju u ulici Kolubarska br. 29.
Za skupstinu se predlaze sledeci

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela(predsednika Skupstine,Komisije za glasanje,Zapisnicara i ovjerivaca zapisnika)
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice skupstine akcionara
3.Razmatranje i usvajanje financiskog izvjestaja drustva za 2009-u,2010-u i 2011-u godinu.
4.Razmatranje i usvajanje izvjestaja o poslovanju drustva za 2009-u, 2010-u i 2011-u.
5.Donosenje odluke o pokricu gubitaka
6.Razmatranje i usvajanje statuta i izmjena i dopuna statuta uskladjenog sa zakonom o privrednim drustvima i zakonom o klasifikaci djelatnosti
7.Donosenje odluke o uskladjivanju djelatnosti drustva
8.Donosenje odluke o promjeni pravne forme drustva
9.Donosenje odluke o izboru organa drustva u skladu sa zakonom
10.Donosenje odluka skupstine koje su potrebne za promjenu pravne forme drustva
11.tekuca pitanja
U slucaju da se Skupstina ne odrzi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovljena
Skupstina ce se odrzati istog dana sa pocetkom u 13 casova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo ucesca i pravo glasa na Skupstini akcionari ostvaruju na osnovu izvjestaja
Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana odrzavanja
Skupstine i to na dan 19.6.2012 godine.
Obavjestavaju se akcionari da u skladu sa clanom 435 Zakona o privrednim drustvima
mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara a naročito ako ne prihvate odluku o promjeni pravne forme u kojim slučajevima imaju pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva
Uvid u materijale za skupstinu moze se izvrsiti u sjedistu drustva u Doboju ul. Kolubarska 29 a naročito u prjedlog odluke o promjeni pravne forme, izvještaj, preporuku direktora i razloge takve preporuke u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme


DIREKTOR

Marina Cvijanovic

 Prečice: UKRD