Fast a.d. Istočno Sarajevo - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 19.03.2012. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Fast a.d. Istočno Sarajevo, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u  Istočnom Sarajevu, br.  61 0 St 003552 11 St o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u  Istočnom Sarajevu  u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.


Prilog:
Prečice: FAST