Tehnokom a.d. Foča saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272. stav 1. Zakona o privrednim Društvima i na osnovu članova 32. i 33. Statuta AD "Tehnokom" Foča v.d. direktor Pavlović Gordan


SAZIVA
Redovnu sjednicu AD "Tehnokom" Foča koja će se održaš 8.4.2012. godine u 12 časova u poslovnim prostorijama preduzeća u Foči Krajiška broj 20.


Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine: predsjedavajućeg, zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje Statuta "Tehnokom" a.d. Foča.
4. Razmatranje i usvajanje poslovnika o radu skupštine "Tehnokom" AD Foča.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2010. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju društva za period od 2010. godine kao i svih finansijskih izvještaja društva od održane zadnje sjednice akcionara.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu.
8. Izvještaj o stanju imovine na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara i upoređivanje sa danom održavanja zadnje sjednice skupštine akcionara.
9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za 2011. godinu,

10. Usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu kao i svih izvještaja od održane zadnje sjednice akcionara.
11. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu, kao i svih izvještaja od održane zadnje sjednice akcionara.
12. Razrješenje direktora i imenovanje novog direktora "Tehnokom" AD Foča.
13. Usvajanje plana rada "Tehnokom" AD Foča za 2012. godinu.


Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća i odlučivanja o radu skupštine imaju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 30.3.2012. godine.
Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoći. Punomoći moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. U slučaju da se skupština ne održi radi nedostatka kvoruma, sljedeća će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu.
Molimo da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme.


Predsjednik Skupštine

Jovanović Slavko

 Prečice: THKN