Prehrana PI a.d. Gradiška - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 24.5.2010. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Prehrana PI a.d. Gradiška, po osnovu rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci, br. 57 0 St 086575 10 St od 19.05.2010. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Osnovnog suda u Banjoj Luci u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:
Prečice: PRHR