Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 16.2.2010. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Medicinska elektronika a.d. Banja Luka , po osnovu rješenja Osnovnog suda u Banja Luci, br. 71 0 St 077918 10 St od 12.02.2010. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Osnovnog suda u Banja Luciu vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:
Prečice: MDEL