Jahorina OC a.d. Pale - Javni poziv za upis i uplatu 6. emisije akcija

Izvor:  Monet broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i Odluke o VI (šestoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom broj: 225SA/24 od 07.05.2024. godine (u daljem tekstu: Odluka), Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale (u daljem tekstu: Emitent), dana 12.06.2024. godine, objavljuje


JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
VI (ŠESTE) EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA JAVNOM PONUDOM

Emitent upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu VI (šeste) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom i Jedinstvenim prospektom za VI emisiju.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je Jedinstveni prospekt za VI (šestu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem broj: 01-UP-31-282-2/24 od 10.06.2024. godine, pod sljedećim uslovima:
 Ukupan broj emitovanih akcija: 29.000.000
 Nominalna vrijednost jedne akcije: 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka)
 Nominalna vrijednost emisije: 29.000.000,00 KM (slovima: dvadesetdevetmiliona konvertibilnihmaraka)
 Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate: Upis i uplata redovnih (običnih) akcija emitovanih VI emisijom počinje 20.06.2024. godine i trajaće 30 dana, zaključno sa danom 19.07.2024. godine.
Pravo preče kupovine - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 27.05.2024. godine, imaju pravo preče kupovine akcija VI emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta. Rok za korištenje prava preče kupovine počinje 20.06.2024. godine i trajaće 15 dana, zaključno sa danom 04.07.2024. godine. Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama BDD „Monet broker" a.d. Banja Luka u Ulici Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svaki radni dan od 8.00 do 16.00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrši se u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Novoj Banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata u postupku emisije akcija, broj: 555-09000654318-08.
Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 05.07.2024. godine i traje 15 dana, zaključno sa danom 19.07.2024. godine Upis i uplata preostalih akcija vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.
 Prodajna cijena: akcija iz VI emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
 Uplata akcija vrši se u novcu. Upisane, a neuplaćene akcije ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu. Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u definisanom roku upiše i uplati minimalno 60% ukupnog broja ponuđenih akcija.
 Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu ukoliko se prije isteka roka od 30 dana upiše i uplati cjelokupna ponuđena količina. Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija i u slučaju da su vlasnici akcija Emitenta, koristeći pravo preče kupovine, upisali i uplatili akcije nove emisije najmanje u procentu propisanom za uspješnost emisije (60%).
 Jedinstveni prospekt VI emisije redovnih (običnih) akcija besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta, Agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com, Emitenta: www.oc-jahorina.com i Agenta emisije: www.monetbroker. com.
 Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje propisno ovjerene punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.
 Za sprovođenje ove emisije nadležan je v.d. direktora Emitenta.
 Više informacija o VI emisiji redovnih (običnih) akcija Emitenta može se dobiti kod Agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka ili na telefon 051/345-600.


Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale
zastupano po
"Monet broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
OCJH_JAVNI POZIV.docx   24 KB - Latinica
Jedinstveni prospekt OC Jahorina.pdf   2,2 MB - Latinica
OCJH_Note_2023.pdf   7,8 MB - Latinica

Prečice: OCJH