Veleprehrana a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Saziva se XXIV redovna sjednica Skupštine akcionara Društva zakazana za 24.05.2024 g. sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Društva, Dunavska 1 c, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor pedsjedavajućeg radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
2. Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2023. godinu,
8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2023. godini,
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.g.
10. Donošenje odlike o razrješenju članova Upravnog odbora
11. Donošenje odlike o imenovanju članova Upravnog odbora

Za pravilan rad Skupštine akcionara Društva i utvrđivanje kvoruma primjenjivaće se Izvještaj Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kojih razloga ponovna će se održati u 16 časova isti dan.
Materijali za Skupštinu mogu se pogledati u Službi za opšte i normativno-pravne poslove.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: VLPH