Hercegovinaputevi a.d. Trebinje saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj: 127/08 i 58/09, 100/11, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023), Upravni odbor "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

SAZIVA

Dvadesetpetu (XXV) redovnu Skupštinu akcionara (godišnju skupštinu akcionara) Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI"a.d. Trebinje koja će se održati dana 15.04.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama preduzeća, u prisustvu ovlašćenog notara. Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XXIV vanredne skupštine akcionara Društva održane 08.11.2023. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2023. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade.
11. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 05.04.2024. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionari Društva sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva.

Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Siužbeni glasnik RS" 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), otkupiiac Miiodrag Šćepanović, donio Odiuku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,206 KM za jednu akciju.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: HGPT