Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 12-1/14
Dana: 16.02.02024.god.

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banja Luka Upravni odbor je na sjednici održanoj 15.02.2024. godine donio

ODLUKU
o sazivanju dvadeset šeste redovne Skupštine akcionara

Skupština će se održati 27.03.2024 godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banja Luka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 14 časova.
Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar, ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje),
3. Utvrđivanje dnevnog reda,
4. Usvajanje zapisnika sa dvadese pete Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2023.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2023.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2023.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023.g.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka iz 2023.godine,
10. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora, imovine velike vrijednosti na preporuku Upravnog odbora,
11. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti, imovine velike vrijednosti na preporuku Upravnog odbora,

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10.dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 27.03.2024. godine u istim prostorijama u 16 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7.30 do 15 časova.


PREDSjEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko,dipl.vet.

 Prečice: VSBL