JP Komrad a.d. Rogatica - Zaključen postupak likvidacije

Izvor:  Službeni glasnik RS 76/2023

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Lila Mioković, po prijedlogu predlagača Milanka Brkića iz Rogatice, Ravnogorska ul. b.b., da se pokrene likvidacioni postupak nad: Javno preduzeće "Komrad" a.d. Rogatica, Dobrovoljačka b.b., Rogatica, 21.8.2023. godine, donio je sljedeće

RJEŠENjE

Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: Javno preduzeće "Komrad" a.d. Rogatica, Dobrovoljačka b. b., Rogatica.
Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 21.8.2023. godine, od kada nastupaju pravne posljedice ovog postupka.
Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapitala Opštine Rogatica, uz upis neograničene odgovornosti za obveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz Registra.
Likvidaciona masa, koju čine: - pokretna imovina (utvrđena izvještajem od strane popisne komisije na dan 30.4.2023. godine);
nepokretna imovina, i to:
- broj parcele 608, poduložak 2, broj zgrade 1, poslovni prostor u privredi, površine 35 m2, sprat ST, upisan u List nepokretnosti broj: 894, KO Rogatica 2,
- broj parcele: 862/2, poduložak 2, broj zgrade 1, poslovni prostor u privredi, površine 138 m2, sprat PR, upisan u List nepokretnosti broj: 969, KO Rogatica 1, raspoređuje se vlasniku kapitala Opštini Rogatica.

Ovo rješenje biće objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF), a izreka Rješenja objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana.


Likvidacioni sudija, Lila Mioković, s.r.


Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja fizička i pravna lica koja imaju pravni interes mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana, računajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i suprotnu stranu (član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).


(61 0 L 015518 23 L-su)

 Prečice: KOMR