Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 42/23
Dana: 06.06.2023.god.

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banja Luka Upravni odbor je na sjednici održanoj 05.06.2023. godine donio

ODLUKU
O sazivanju dvadeset pete redovne Skupštine akcionara

Skupština će se održati 10.07.2023. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banja Luka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 14 časova.
Predložen je sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar,dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa dvadese četvrte Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2022.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2022.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2022.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022.g.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2022.godine,
9. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10.dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 10.07.2023. godine u istim prostorijama u 16 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7,30 do 15 časova.


PREDSjEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko,dipl.vet.

 Prečice: VSBL