Jahorina OC a.d. Pale saziva 43. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  OC Jahorina a.d. Pale

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 268. stav (1) tačka a) i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), Odluke o objavljivanju poziva za XLIII vanrednu Skupštinu akcionara, broj: 2557-OC/23 od 17.04.2023. godine, Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale, objavljuje

POZIV
ZA XLIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje Poziv za XLIII vanrednu Skupštinu akcionara za 08.05.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Ruskom domu na Jahorini, Jahorina bb., 71420 Pale.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela za XLIII vanrednu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje,
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XⅬI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XⅬII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 28.04.2023. godine.
Datum slanja Poziva - 21.04.2023. godine.
Pravo glasa, o predloženim tačkama Dnevnog reda XLIII vanrednu Skupština akcionara ima svih 32.504.292 običnih, redovnih akcija (koje glase na ime) Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), ukoliko osnivačkim aktom/Statutom Društva nije određen veći broj glasova. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem. Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.
U skladu sa Statutom A.D. OC „Jahorina" Pale, Skupština akcionara će odlučivati kvalifikovanom većinom glasova akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o tačkama Dnevnog reda za koje je potrebna kvalifikovana većina (na predmetnoj skupštini nisu kandidovane tačke za čije usvajanje je potrebna kvalifikovana većina glasova).
Kada je propisana kvalifikaciona većina za donošenje odluka o određenom pitanju, ta većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih akcionara i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Svaki akcionar, u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjima iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS.
Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor nadzornog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Prijedlog iz prethodna dva stava koji se dostavlja nadzornom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako nadzorni odbor akcionarskog društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Akcionar koji ima pravo glasa u Skupštini, može da glasa lično ili putem punomoćnika.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć o zastupanju akcionara/fizičkog lica mora biti ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru ili kod notara, a punomoć koju daje pravno lice kao akcionar ovjerava se pečatom i potpisom ovlaštenog lica tog pravnog lica - akcionara.
Punomoć se može dati za jednu ili više sjednica Skupštine akcionara. Kada je punomoć data za jednu ili više sjednica Skupštine, važi i za ponovljenu sjednicu, bez obzira na razloge ponavljanja. Punomoć se može dati na određeno vrijeme ili do opoziva.
U punomoćju se označava da li važi za određeno zasjedanje Skupštine akcionara ili za sva zasjedanja Skupštine akcionara u određenom periodu.
Isto lice može biti birano za punomoćnika više puta uzastopno.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisusvom i glasanjem na Skupštini akcionara.
Na Skupštinu nisu kandidovane odluke koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
Ako se XLIII vanredna Skupština akcionara Društva ne održi 08.05.2023. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 10.05.2023. godine sa početkom u 12:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Večernje novosti" i „EuroBlic", najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.
Poziv za sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.
Akcionari mogu, od dana objave ovog Poziva, pa do dana održavanja XLIII vanredne Skupštinu akcionara u sjedištu Društva dobiti kopije materijala u redovno radno vrijeme

Broj: 2558-OC/23
Datum: 17.04.2023. godine

 

V.D. predsjednik
Nedeljko Elek

 


Prilog:
Prečice: OCJH