JP Komrad a.d. Rogatica saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Komrad a.d. Rogatica

Broj:NO-06-65/23
Datum: 03.04.2023. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (''Sl.glasnik RS'' broj: 75/04 i 78/11), člana 61. Statuta Javnog preduzeća ''Komrad'' a.d. Rogatica broj: SA-07-175/2012 od 15.06.2012.godine, v.d. Nadzorni odbor na vanrednoj sjednici od dana 03.04.2023. godine

S A Z I V A

VII-mu (sedma) vanredna sjednica Skupštine akcionara

Javnog preduzeća ''Komrad'' a.d. Rogatica, koja će se održati dana 26.04.2023. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama kancelarije notara Slađane Kosmajac, ulica Lava Tolstoja broj 27. Pale.
Za sedmu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JP ''Komrad'' a.d. Rogatica, predlaže se s lj e d e ć i

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine ( Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Izvještaj Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI-te vanredne sjednice skupštine akcionara JP"Komrad" Rogatica, održane 20.02.2023.godine,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku poslovanja društva radi provođenja postupka likvidacije,
5. Donošenje Ovlašćenja za preduzimanje radnji i primanje pismena u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku za Javno preduzeće "Komrad" a.d. Rogatica.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na sedmoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara : 136.181 obične (redovne ) akcije.
Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:
Skupština odlučuje kvalifikovanom 2/3 (dvotrećinskom većinom) od ukupnog broja prisutnih akcionara, vlasnika akcija sa pravom glasa.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća Ul. Ravnogorska bb Rogatica u vremenu od 08 do 14 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.04.2023.godine.
U slučaju da se sedma vanredna Skupština akcionara ne održi dana 26.04.2023.godine, ponovljena Skupština akcionara će se održati 03.05.2023.godine (srijeda) u isto vrijeme , na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika. Obavještenje o imenovanju punomoćnika dostavlja se Društvu putem elektronske pošte na e- mail adresu sa koje je akcionar zaprimio pozivnicu i materijale. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva. Punomoć se daje za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Punomoćnik je dužan da obavjesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini.
U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.
Na sjednicama Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano uvrštene u dnevni red Skupštine, a raspravljati i o drugim pitanjima. Dnevni red se ne može mijenjati na sjednici Skupštine, a tačke dnevnog reda se razmatraju jedna po jedna. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.
Prijedlog za izmjenu dnevnog reda :
1) mora se sačiniti i dostaviti u pisanoj formi u roku od 7 (sedam) dana od dana objave saziva godišnje Skupštine, odnosno u roku od 5 (pet) dana od objave vanredne Skupštine;
2) se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva;
3) sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedloge odlluka kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojima raspolažu.
Akcionar koji predlaže izmjenu dnevnog reda ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema odgovori na zahtjev akcionara za izmjenu dnevnog reda, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilokog od tih akcionara koji se mora podnijeti u roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara a koja nisu navedena u ovoj odluci, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima Republike srpske („Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 82/19 i 17/23) i Statuta JP „Komrad" a.d. Rogatica broj : SA-07-175/2012 od 15.06.2012.godine.

Ova odluka ima se objaviti na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
v.d. Nadzornog odbora
Milomir Ećimović

 

 Prečice: KOMR