Poljoproizvod a.d. Prijedor saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Poljoproizvod a.d. Prijedor

Poljoproizvod" ad
PRIJEDOR
BROJ: 01-16-2/23
Datum: 07.03.2023.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11), i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" ad Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" ad d o n o s i:

ODLUKU
o sazivanju
ČETVRTE VANREDNE (IV) sjednice skupštine akcionara privrednog društva "Poljoproizvod" ad Prijedor koja će se održati dana 25.04.2023 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.

Za sjednicu predlaže sledeći:
1.Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara.
2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu upravnog odbora između XXV redovne i IV vanredne Skupštine akcionara.
5.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2022 godinu i finansijskog
izvještaja društva za 2022 godinu.
6.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim
izvještajima društva za 2022 godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za period od 01.01.2023 do 24.04.2023 godine i finansijskog izvještaja društva za period od 01.01.2023 do 24.04.2023 godine.
8.Donošenje odluke o prenosu dobiti društva za 2022 godinu na smanjenje ukupnog gubitka društva iz ranijeg perioda.
9.Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 17.04.2023 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine.
Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere)
a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjedncie.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora,Finansijske izvještaje zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.

 


Predsjednik UO
Jerković Goran

 Prečice: PLPR