RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTE Gacko a.d. Gacko

Uprava preduzeća MR

Broj: 02/2-55 van.-I-4253
Gacko, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 268. stav 5. Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS,br.127/08, 58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19), člana 35. stav 1.tačka 3. Statuta MH„Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko" A.D.Gacko i Zahtjeva predstavnika MH„Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske u MH„Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko" A.D.Gacko, broj:01-1331 od 20.02.2023 godine, Uprava preduzeća,MH „Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko, na svojoj 55 vanrednoj sjednici održanoj dana 28.02.2023 godine

S A Z I V A
29. (dvadesetdevetu)vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.
Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko


29. (dvadesetdeveta)vanredna sjednica Skupštine Akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske"Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko",A.D. Gacko održaće se u Velikoj sali Preduzeća u Gacku,dana 21.03.2023. godine (utorak) sa početkom u 12 časova.

U slučaju da se 29. (dvadesetdeveta) vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica će se održati 28.03.2023. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D N E V N I R E D:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela
a. Izbor komisije za glasanje
b. predsjednika Skupštine akcionara
c. zapisničara i dva ovjerivača,
3. Izvještaj Komisije za glasanje,
4. Razmatranje aktuelne situacije u preduzeću,
5. Razmatranje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora preduzeća,
6. Razmatranje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora,
7. Ostala pitanja.

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 21.03.2023. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, ponovljena će se održati 28.03.2023. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 11.03.2023. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine akcionara mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. Glasnik RS, broj:68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara, koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine akcionara na adresu MH „ERS" MP Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

 

v.d. Direktor
Maksim Skoko , dipl.ing.el.s.r.

 

 Prečice: RITE