Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 66. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH "ERS"-MP A.D. TREBINjE
ZEDP "ELEKTRO- BIJELjINA " AD BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj:2091/2023- NO/XXIV
Dana,27.02.2023.godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 2091/2023- NO/XXIV-17.1. od 27.02.2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Redovna sjednica Skupštine akcionara ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina koja je po redu 66. za dan 31.03.2023. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2021.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2021. godini, usvajanju rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu, te radi izmjena i dopuna Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 65. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 28.07.2022. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.12.2021. do 25.11.2022. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.12.2021. do 25.11.2022.godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2021. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o.Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2021. god.
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2021. godini
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2021. godini
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2021. godinu
15. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022. godinu
16. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022. godinu
17. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za rviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina radi isteka mandata
18. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za rviziju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina
19. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta MH"ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
20. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju ovlaštenog predstavnika osnivača u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik,
21. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika osnivača u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik,
22. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 31.03.2023. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 03.04.2023. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 21.03.2023. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 Prečice: ELBJ