Veterinarska stanica a.d. Zvornik saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Zvornik

AD VETERINARSKA
STANICA ZVORNIK
Zvornik, 14.02.2023. god.
Na osnovu člana 304.stav 1.tačka v), u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS" br. 127/08,), te članova 40.,41., i 49. Statuta AD Veterinarska stanica, Upravni odbor saziva

DVADESETPRVU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AD VETERINARSKA STANICA ZVORNIK
koja će se održati 11.04.2023. godine u 11,00 časova

predlažemo sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine,
2. Izbor radnih tijela (Presjedavajućeg Skupštine, komisija za glasanje -od 3 člana, Zapisničar i 2 člana - Ovjerivača zapisnika),
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu, sa planom mjera u 2023.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja revizorske kuće o kontroli finansijskog poslovanja Društva za 
2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i završnog računa za 2022. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga izbora revizorske kuće za kontrolu finansijskog poslovanja za 
2023. godinu,
12. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u prostorijama AD Veterinarska stanica Zvornik dana 11.04.2023. godine sa početkom u 11,00 časova. Materijal pod tačkama 4,5,6,7,8,9,10,11,. dnevnog reda mogu se pogledati i sa istim upoznati u prostorijama Stanice, svakim danom od 7,00 - 14,00 časova.
Materijal je dostupan na web stranici banjalucke berze ; vszv - objave emitenta. Pravo učešća na skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara kod Centralnog registra HOV na dan 01.04.2023.godine.
Ako se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština će se održati istoga dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom sa početkom u 14,00 časova.


UPRAVNI ODBOR
AD VET.STANICA ZVORNIKPrečice: VSZV