JP Komrad a.d. Rogatica saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komrad a.d. Rogatica

Broj: NO-06-21/23
Datum: 30.01.2023.godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), članova 281., 268. i 304. stav 1. tačka g) (Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 35. i 61. Statuta Javnog preduzeća „Komrad" a.d. Rogatica broj SA-07-175/2012 od 15.06.2012.godine, Nadzorni odbor na sjednici od 30.01.2023.godine, donio je

ODLUKU

I

O sazivanju VI (šeste) vanredne sjednica Skupštine akcionara JP"Komrad" a.d. Rogatica, koja će se održati dana 20.02.2023.godine (ponedaljak) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama preduzeća, ulica Ravnogorska bb Rogatica.

II

Za šestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JP"Komrad" a.d. Rogatica, predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Izvještaj komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V vanredne sjednice Skupštine akcionara JP"Komrad" Rogatica, održane 14.12.2022.godine,
4. Donošenje Odluke o prodaji vozila i radnih mašina JP"Komrad" a.d. Rogatica Javnom komunalnom preduzeću „Vrela Seljani"d.o.o. Rogatica.

III

U slučaju da se VI (šesta) vanredna sjednica Skupština akcionara ne održi 20.02.2023.godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 23.02.2023.godine u isto vrijeme, na istom mjestu sa istom dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svaki dan u sjedištu preduzeća Ul. Ravnogorska bb. Pravo učeća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na dan 10.02.2023. godine (deseti dan prije održavanja Skupštine). U radu skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od starne nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.

Obavještenje

Obavještavaju se akcionari, u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", br.127/08, 58709, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), da će Skupština akcionara pod tačkom 4. dnevnog reda , na prijedlog Nadzornog odbora, razmotriti i usvojiti Odluku o prodaji vozila i radnih mašina JP „Komrad"a.d. Rogatica JKP „Vrela Seljani" d.o.o.Rogatica, što je i razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK
VD NADZORNOG ODBORA
Milomir Ećimović

 Prečice: KOMR