Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrodistribucija a.d. Pale

Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-389-1/23
Datum, 18.01.2023. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, saglasno članu 10. tačka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale telefonskim usaglašavanjem i izjašnjavanjem putem e-maila svih članova Nadzornog odbora, dana 18.01.2023. godine

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga
„ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 09.02.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 26.12.2022. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2022. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2022. godinu.

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 09.02.2023. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 16.02.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 30.01.2023. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka

 

 

 Prečice: EDPL