Industroprojekt a.d. Prijedor saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industroprojekt a.d. Prijedor

Akcionarsko društvo INDUSTROPROJEKT za projektovanje,
urbanizam i konzalting Prijedor
Broj: 01-13/23
Datum: 18.01.2023. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 18.01.2023. godine donio odluku broj: 01-12-7/23 kojom

SAZIVA

DVADESET ŠESTU (XXVI) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva INDUSTROPROJEKT za projektovanje, urbanizam i konzalting Prijedor koja će se održati dana 23.02.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 14
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXV redovne Skupštine akcionara Društva održane 27.10.2021. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2021. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 13.02.2023. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Kesić Nikola, dipl. ekonomista, s.r.

 Prečice: IPRJ