Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANjE" AD BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR KRAJINA OSIGURANjE AD BANjA LUKA

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-122), Upravni odbor na svojoj 13. redovnoj sjednici, održanoj dana 17. januara 2023. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 03.02.2023. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 26.12.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka.

NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 06.02.2023. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.


Broj: 02-143/23
Datum: 17. januar 2023. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Dimić

 Prečice: KROS