Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 49. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),

SAZIVA
XLIX (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d.
Banja Luka

Skupština će se održati 31.01.2023. godine (utorak) sa početkom u 12 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLVIII (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka,
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog Fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske,
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog Fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske,
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora i
8. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 21.01.2023. godine.

Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 31.01.2023. godine u 13 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.

Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


Broj: 31/23 
Datum: 13.01.2023. godine

 

PREDSJEDNIK 

NADZORNOG ODBORA,

Slaviša Matić s.r.

 Prečice: AERD