Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 47. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 12-1474-22-9/22
Datum: 02.12.2022.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 228. sjednici održanoj 02.12.2022 godine donio je

ODLUKU O SAZIVU
47. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 23.12.2022. sa početkom u 12,00 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za odobrenje pozajmice;
3. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za odobrenje pozajmice;
4. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris" a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris" a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji nepokretnosti;
7. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji akcija MKD „AURIS" a.d. Banja Luka;
8. Tekuća pitanja.

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan
13.12.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

 

Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Vujić

 Prečice: AURO