KP Gradska čistoća a.d. Gradiška saziva 24. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA"a.d.
GRADIŠKA

Broj: 02-2053-2/22
Datum: 29.11.2022. godine

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na XVIII sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o sazivanju 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška

I
Saziva se 24. vanredna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, za dan 15.12.2022. godine sa početkom u 09.00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u ulici Bistrička broj 1.

II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma 24. vanredna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 22.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova.

III
Sazivanje 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.
Javni poziv za 24. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objaviće se u dnevnom listu „Euro Blic", te internet stranici banjalučke berze.

IV
Za 24. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d., Gradiška predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara
- Zapisničara
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška (zbog isteka mandata);
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora (u svojstvu vršioca dužnosti);
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška, ispred kapitala grada Gradiška - 2 člana;
- Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje (2 člana) Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška ispred kapitala grada Gradiška;
- Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća"a.d. Gradiška.

V
Pravo učešća i pravo glasa na 24. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 05.12.2022. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na 24. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima.

VI
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća"a.d. Gradiška, ulica Bistrička broj 1., svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.

Dostavljeno: 
1. Skupština akcionara; odbora
2. Uprava preduzeća; 
3. Oglasna tabla;
4. BL berza;
5. A/a.

Predsjednik Nadzornog

Igor Marčeta s.r.Prečice: GCGR