Crveni signal a.d. Gradiška saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"Crveni signal" a.d. Gradiška
Ul. Kozarskih brigada br. 36 Gradiška


Na osnovu člana 267, člana 272, člana 275 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i Osnivačkog akta privrednog društva „Crveni signal" a.d. Gradiška, Direktor Društva, dana 25.11.2022. godine, donosi:

ODLUKU
o sazivanju prve redovne sjednice Skupštine članova Društva u 2022. godini

I
Saziva se prva redovna sjednica Skupštine članova društva "Crveni signal" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30.12.2022.godine, sa početkom u 10:00 časova , u ullici Dositejeva broj 9 - sala
za satanke, Gradiška.

II
Za sjednicu Skupštine iz tačke I ove odluke predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i imenovanje radnih tijela prve redovne sjednice Skupštine članova Društva,
2. Imenovanje Direktora Društva,
3. Usvajanje završnog računa,
4. Zauzimanje stava povodom blokade računa Društva,
5. Tekuća pitanja,
6. Ostalo.

III
Poziv za sjednicu, sa materijalima, dostavlja se članovima Društva.

IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTORPrečice: CSGN