Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 061-UO/2022 Upravnog odbora (od 28.11.2022.), privremeni Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA
XIX (devetnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 30.12.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:


D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
4. Razmatranje i usvajanje „Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva. za 2021. godinu";
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka Društva usklađenog sa Integralnim akcionim planom za otklanjanje nedostataka utvrđenim u Izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2021. godinu i prihvaćenih preporuka datih u Pismu rukovodstvu;
6. Razmatranje i usvajanje "Finansijskih izvještaja Društva. za 2021. godinu";
7. Razmatranje i usvajanje "Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu";
8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2021. godini;
9. Razmatranje i usvajanje „Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2021. godinu";
10. Razmatranje i usvajanje „Izvještaja o radu internog revizora od 01.10.2021. - 16.11.2022.godinu";
11. Razmatranje i usvajanje „Izvještaja internog revizora o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica u 2021. godini";
12. Razmatranje i usvajanje „Rebalansa plana poslovanja ZD IRCE a.d. za 2022. godinu".
13. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 30.12.2022. godine (petak) ponovljena Skupština će se održati 10.01.2023. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.12.2022.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XIX (devetnaeste) redovne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


Predsjednik privremenog UO ZD IRCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.

 



Prečice: IZEN