Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 66. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH "ELEKTROPRIVREDA RS"
ZEDP "ELEKTRO- BIJELJINA" AD BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj: 15021/22-XXIII
Dana,25.11.2022.godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj:15021/22-XXIII.-23.1. od 25.11. 2022. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina koja je po redu 66. za dan 26.12.2022. godine (ponedeljak] sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2021.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2021. godini, te radi izmjena i dopuna Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 65. vanredne sjednice Skupštine akcionara od
28.07.2022. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.12.2021. godine do 25.11.2022. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.12.2021. godine do 25.11.2022. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2021. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o.Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. godini
Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2021.godini
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2021. godini
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2021. godinu
15. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prenos sredstava MHE "Tišča" i MHE "Vlasenica" na povezano lice "Obnovljivi izvori električne energije" d.o.o. Zvornik
16. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o."Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik
17. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta d.o.o. "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik
18. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta MH"ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 26.12.2022. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 27.12.2022. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 16.12.2022. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK NO
Mile Jovanović, dipl.ek.s.r.

 Prečice: ELBJ