JP Komrad a.d. Rogatica saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Komrad a.d. Rogatica

Broj: NO-06-139/22
Datum: 25.11.2022.godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), članova 281., 268. i 304. stav 1. tačka g) (Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 35. i 61. Statuta Javnog preduzeća „Komrad" a.d. Rogatica broj SA-07-175/2012 od 15.06.2012.godine, Nadzorni odbor na sjednici od 25.11.2022.godine, donio je

O D L U K U

I
O sazivanju V (pete) vanredne sjednica Skupštine akcionara JP"Komrad" a.d. Rogatica, koja će se održati dana 14.12.2022.godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama preduzeća, ulica Ravnogorska bb Rogatica.

II
Za petu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JP"Komrad" a.d. Rogatica, predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d
1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Izvještaj komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV-te redovne sjednice Skupštine akcionara JP"Komrad" Rogatica, održane 05.09.2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.godinu,
5. Donošenje odluke o prenosu prava svojine.

III
U slučaju da se V (peta) vanredna sjednica Skupština akcionara ne održi 14.12.2022.godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 16.12.2022.godine u isto vrijeme, na istom mjestu sa istom dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svaki dan u sjedištu preduzeća Ul. Ravnogorska bb. Pravo učeća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na dan 04.12.2022. godine (deseti dan prije održavanja Skupštine). U radu skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena od starne nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.

O b a v j e š t e nj e

Obavještavaju se akcionari, u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", br.127/08, 58709, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), da će Skupština akcionara pod tačkom 5. dnevnog reda , na prijedlog Nadzornog odbora, razmotriti i usvojiti Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnosti, što je i razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK
VD NADZORNOG ODBORA
Milomir Ećimović

 Prečice: KOMR